Hộp đấu dây

Hộp đấu dây treo tường trong nhà

Hộp đấu dây treo tường trong nhà 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi, 400 đôi, 600 đôi, 800 đôi